Przejdź do treści

Statut SKNH UŚ

STATUT

STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego, zwane dalej Kołem, jest

dobrowolną i samorządną organizacją studencką o charakterze naukowym i

samokształceniowym.

§ 2

Koło może posługiwać się skróconymi nazwami SKNH lub SKNH UŚ.

§ 3

Koło działa pod patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 4

Celami Koła są:

1) pomoc w pogłębianiu zainteresowań naukowych i kulturalnych członków Koła oraz

samokształceniu;

2) promowanie nauki, szczególnie z zakresu historii w kraju i za granicą;

3) współpraca naukowa z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego służąca rozwojowi

zainteresowań naukowych i kulturalnych, a także samokształceniu;

4) wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej, a także zawodowej;

5) rozwijanie i umacnianie życia koleżeńskiego członków Koła.

§ 5

Koło realizuje wymienione wyżej cele poprzez:

1) działalność poszczególnych Sekcji;

2) organizowanie spotkań o charakterze naukowym takich jak: odczyty, dyskusje, debaty,

seminaria, sympozja, konferencje lub zjazdy;

3) współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;

4) organizowanie wydarzeń o charakterze naukowo-kulturalnym takich jak: wyjazdy, obozy,

wycieczki i warsztaty;

5) gromadzenie księgozbioru o charakterze naukowym, szczególnie z zakresu historii oraz

udostępnianie go członkom Koła;

6) realizowanie innych przedsięwzięć zgodnych z zapisami niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KOŁA

§ 6

Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 7

1) Członkostwo zwyczajne Koła uzyskuje się z chwilą dokonania wpisu na listę członków.

2) Członkiem zwyczajnym może zostać:

a) każdy student kierunku prowadzonego przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego;

b) za zgodą Prezesa Koła student innego kierunku prowadzonego na Uniwersytecie Śląskim.

3) Członek zwyczajny Koła ma prawo:

a) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Koła;

b) współdecydować o działalności Koła poprzez uczestnictwo, zabieranie głosu i zgłaszanie

wniosków podczas Zebrania Walnego;

c) korzystać z wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w użytkowaniu Koła na zasadach

ustalonych przez Zarząd Koła;

d) kandydować w wyborach na funkcję członka Zarządu Koła lub Przewodniczącego Sekcji;

e) wybierać członka Zarządu Koła i Przewodniczącego Sekcji.

4) Członkowie zwyczajni Koła są zobowiązani do:

a) dbania o dobre imię Koła;

b) aktywnego realizowania celów statutowych Koła;

c) przynależności do co najmniej jednej Sekcji;

d) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Zebrania Walnego;

e) podporządkowania się decyzjom Zarządu Koła i Przewodniczącego Sekcji, do której

członek przynależy;

f) uczestnictwa w Zebraniu Walnym.

5) Skreślenie z listy członków zwyczajnych Koła następuje decyzją Zarządu:

a) po ukończeniu studiów na kierunku prowadzonym przez Instytut Historii Uniwersytetu

Śląskiego;

b) po ukończeniu studiów na innym kierunku prowadzonym przez Uniwersytet Śląski, jeśli

członkostwo zwyczajne zostało przyznane za zgodą Prezesa Koła;

c) po osobistym złożeniu rezygnacji na ręce Zarządu Koła i uregulowaniu wszelkich

zobowiązań wobec Koła;

d) w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka zwyczajnego;

e) w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał Zebrania Walnego,

niepodporządkowywania się decyzjom Zarządu Koła lub Przewodniczących Sekcji.

6) Odwołanie od decyzji Zarządu Koła wydanej na podstawie § 7 pkt 5 ppkt d oraz e następuje

w formie pisemnej w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji o skreśleniu z listy członków.

Odwołanie należy złożyć na ręce członka Zarządu Koła. Odwołanie rozpatrywane jest podczas

najbliższego Zebrania Walnego, na którym osoba odwołująca się musi stawić się osobiście.

7) Członek usunięty z Koła skutkiem decyzji Zarządu Koła może zapisać się do niego

ponownie na początku nowego roku akademickiego.

§ 8

1) Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla działalności Koła, którą podczas

Zebrania Walnego wybrano zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Koła, 1/3 ogólnej

liczby członków lub Opiekuna Naukowego.

2) Członek honorowy:

a) nie dysponuje prawem wyborczym;

b) posiada głos doradczy;

c) wspiera działalność Koła w zakresie realizacji celów zgodnych z niniejszym Statutem.

3) Na wniosek Zarządu Koła, 1/3 ogólnej liczby członków lub Opiekuna Naukowego, Zebranie

Walne zwykłą większością głosów może pozbawić członka honorowego członkostwa w Kole.

§ 9

1) Członkiem wspierającym może zostać osoba zasłużona dla działalności Koła, którą podczas

Zebrania Walnego wybrano zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Koła, 1/3 ogólnej

liczby członków lub Opiekuna Naukowego.

2) Członek wspierający:

a) nie dysponuje prawem wyborczym;

b) posiada głos doradczy;

c) wspiera działalność Koła w zakresie realizacji celów zgodnych z niniejszym Statutem.

3) Na wniosek Zarządu Koła, 1/3 ogólnej liczby członków lub Opiekuna Naukowego, Zebranie

Walne zwykłą większością głosów może pozbawić członka wspierającego członkostwa w

Kole.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KOŁA

§ 10

Zebranie Walne stanowi najwyższą władzę Koła.

§ 11

1) W Zebraniu Walnym mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła, a także: Opiekun

Naukowy, pracownicy Instytutu Historii i zaproszeni goście.

2) Decyzje w sprawie działalności Koła mogą podejmować jedynie członkowie zwyczajni Koła

uczestniczący w Zebraniu Walnym.

3) Zebranie Walne podejmuje prawomocne decyzje zwykłą większością głosów przy

obecności kworum co najmniej 1/3 członków Koła.

4) Jeżeli Walne Zebranie Członków nie zbierze kworum na zwołanym posiedzeniu, Prezes

Koła zwołuje następne Zebranie Walne w drugim terminie, który następuje 10 minut po

pierwszym i jego decyzje są obowiązujące bez względu na liczbę obecnych.

§ 12

1) Zebranie Walne jest zwoływane:

a) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Koła;

b) na wniosek Zarządu Koła;

c) na wniosek Opiekuna Naukowego;

d) na potrzeby wyboru członków Zarządu Koła i Przewodniczących Sekcji, a także

podsumowania działalności Zarządu Koła oraz Sekcji.

2) Data planowanego Zebrania Walnego musi być podana do publicznej wiadomości

wszystkim Członkom Koła co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem obrad w

mediach społecznościowych Koła oraz w korespondencji mailowej.

3) Obrady Zebrania Walnego prowadzi Prezes Koła lub wyznaczona przez niego osoba.

4) Każde głosowanie podczas Zebrania Walnego odbywa się w sposób bezpośredni, równy i

jawny.

5) Po każdym Zebraniu Walnym Sekretarz Koła ma obowiązek napisać sprawozdanie i podać

je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Koła w terminie nieprzekraczającym 7

dni od zakończenia obrad.

§ 13

Zebranie Walne ma w swoich kompetencjach:

1) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Koła;

2) wybór członków Zarządu Koła oraz Przewodniczących Sekcji;

3) odwołanie członków Zarządu Koła oraz Przewodniczących Sekcji;

4) ocenę sprawozdań Zarządu Koła oraz Przewodniczących Sekcji;

5) nadawanie godności członka honorowego i wspierającego oraz ich pozbawienia;

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków zwyczajnych Koła;

7) rozwiązanie każdej Sekcji, jeżeli przez rok akademicki nie wykazała aktywności;

8) uchwalanie Statutu i wprowadzanie w nim zmian;

9) rozwiązanie Koła.

§ 14

Zebranie Walne wybiera członków Zarządu Koła w terminie do dnia 30 września każdego roku

kalendarzowego oraz Przewodniczących Sekcji na ostatnim lub pierwszym Zebraniu Walnym

w roku akademickim.

§ 15

1) Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła.

2) W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.

3) Kadencja Zarządu Koła trwa nie dłużej niż rok akademicki.

4) Członek Zarządu Koła nie może jednocześnie sprawować funkcji Przewodniczącego Sekcji.

5) Członek Zarządu Koła ma obowiązek przynależeć do Sekcji.

§ 16

Do obowiązków Zarządu Koła należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Koła;

2) podejmowanie decyzji o współpracy z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w

kraju oraz za granicą, a także w kwestiach związanych z patronatem.

3) monitorowanie działalności poszczególnych Sekcji;

4) prowadzenie listy członków Koła;

5) wykonywanie uchwał Zebrania Walnego;

6) prowadzenie protokołów ze swojej działalności oraz składanie sprawozdania za okres

działalności podczas Zebrania Walnego wraz z końcem kadencji;

7) dbanie o stan urządzeń, zbiorów i pomieszczeń będących w użytkowaniu Koła.

§ 17

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1) zwoływanie Zebrania Walnego;

2) reprezentowanie Koła na zewnątrz;

3) wyznaczanie członkom Koła zadań służących realizacji celów statutowych Koła;

4) składanie wniosku na Zebraniu Walnym w sprawie nadania godności członka honorowego

lub/i wspierającego;

5) inicjatywa uchwałodawcza na Zebraniu Walnym;

6) zarządzanie urządzeniami, zbiorami i pomieszczeniami będącymi w użytkowaniu Koła;

7) powoływanie, zawieszanie działalności oraz rozwiązywanie poszczególnych Sekcji;

8) podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia z listy członków po zasięgnięciu opinii lub na

wniosek Przewodniczącego Sekcji, do której dany członek przynależy.

§ 18

Prezes:

1) odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez siebie oraz Zarząd Koła;

2) reprezentuje Koło w kontaktach z władzami oraz pracownikami naukowymi Uniwersytetu

Śląskiego;

3) przewodniczy Zebraniu Walnemu lub wyznacza osobę do prowadzenia obrad;

4) odpowiada za promocję działalności Koła poprzez prowadzenie strony internetowej oraz

obecność w mediach;

5) podczas wyborów ma prawo wskazać kandydatów na funkcję Wiceprezesa i Sekretarza

spośród Członków zwyczajnych Koła.

6) Prezes jest wybierany przez Zebranie Walne spośród członków zwyczajnych Koła.

§ 19

1) Wniosek w sprawie odwołania Prezesa może złożyć grupa 1/3 członków zwyczajnych Koła,

pozostali członkowie Zarządu Koła oraz Opiekun Naukowy i jest on połączony z

przedstawieniem kandydatury na nowego Prezesa;

2) Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Prezesa Koła jest połączone z wyborem

nowego Prezesa;

3) Prezes może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu Wiceprezesowi dokumentacji oraz

przekazaniu wszelkich spraw, którymi się zajmował w związku z działalnością Koła.

Wiceprezes pełni funkcję Prezesa do momentu nowych wyborów, które muszą się odbyć do

14 dni od momentu złożenia rezygnacji;

4) W przypadku, gdy Prezes nie może tymczasowo pełnić swoich obowiązków, o czym

pisemnie poinformuje on pozostałych członków Zarządu Koła, zastępują go kolejno

Wiceprezes, Sekretarz. Posiadają oni wówczas wszelkie uprawnienia Prezesa.

§ 20

Wiceprezes:

1) jest wybierany przez Zebranie Walne spośród członków zwyczajnych Koła;

2) pomaga Prezesowi w realizacji obowiązków wynikających z jego funkcji;

3) dba o stan urządzeń, zbiorów i pomieszczeń będących w użytkowaniu Koła.

§ 21

1) Wniosek w sprawie odwołania Wiceprezesa może złożyć grupa 1/3 członków zwyczajnych

Koła, pozostali członkowie Zarządu Koła oraz Opiekun Naukowy i jest on połączony z

przedstawieniem kandydatury nowego Wiceprezesa;

2) Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Wiceprezesa jest połączone z wyborem

nowego Wiceprezesa.

§ 22

Sekretarz:

1) jest wybierany przez Zebranie Walne spośród członków zwyczajnych Koła;

2) prowadzi listę członków Koła;

3) odpowiada za dokumentowanie działalności Koła i jej archiwizowanie zgodnie z

obowiązującymi przepisami prawnymi;

4) do jego obowiązków należy przygotowanie sprawozdania i podanie go do publicznej

wiadomości na stronie internetowej Koła w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zakończenia

obrad Zebrania Walnego.

§ 23

1) Wniosek w sprawie odwołania Sekretarza może złożyć grupa 1/3 członków zwyczajnych

Koła, pozostali członkowie Zarządu Koła oraz Opiekun Naukowy i jest on połączony z

przedstawieniem kandydatury nowego Sekretarza;

2) Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Sekretarza jest połączone z wyborem

nowego Sekretarza.

§ 24

Członek Zarządu Koła może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu osobie pełniącej

obowiązki Prezesa Koła dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się

zajmował w związku z działalnością Koła. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa ma 14 dni na

zwołanie Zebrania Walnego w celu uzupełnienia składu Zarządu Koła.

ROZDZIAŁ V

SEKCJE TEMATYCZNE

§ 25

Działalność Sekcji tematycznych jest podstawową formą działalności Koła.

§ 26

1) Sekcję zakłada co najmniej trzech członków zwyczajnych Koła.

2) Założenie nowej Sekcji zatwierdza Zarząd Koła.

3) Jeżeli do Sekcji zapisanych jest mniej niż trzech członków, Zarząd Koła ma prawo

rozwiązać Sekcję.

4) Zebranie Walne podjętą uchwałą ma prawo rozwiązać każdą Sekcję, jeżeli przez rok

akademicki nie wykazała jakiejkolwiek aktywności.

§ 27

1) Przewodniczący każdej Sekcji jest wybierany przez Zebranie Walne spośród członków

zwyczajnych Koła.

2) Jeden członek Koła może zostać Przewodniczącym wyłącznie jednej Sekcji.

3) Przewodniczący Sekcji nie może jednocześnie sprawować funkcji członka Zarządu Koła.

4) Kadencja Przewodniczącego Sekcji trwa rok akademicki.

5) Wniosek w sprawie odwołania Przewodniczącego Sekcji może złożyć grupa 1/3 członków

zwyczajnych Koła, Zarząd Koła oraz Opiekun Naukowy i jest on połączony z przedstawieniem

kandydatury na nowego Przewodniczącego Sekcji.

6) Głosowanie nad odwołaniem dotychczasowego Przewodniczącego Sekcji jest połączone z

wyborem nowego Przewodniczącego Sekcji.

7) Przewodniczący Sekcji może zrezygnować z pełnionej funkcji po zdaniu osobie pełniącej

obowiązki Prezesa Koła dokumentacji oraz przekazaniu wszelkich spraw, którymi się

zajmował w związku z działalnością Koła. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa ma 14 dni na

zwołanie Zebrania Walnego w celu wybrania nowego Przewodniczącego Sekcji.

§ 28

Do obowiązków Przewodniczącego Sekcji należy:

1) zapewnianie pomocy naukowej członkom Sekcji;

2) promowanie działalności Sekcji na forum Koła;

3) przeprowadzenie w trakcie roku akademickiego jednej inicjatywy, o której mowa w § 5 pkt

2 lub 4;

4) prowadzenie aktualnej listy członków Sekcji;

5) złożenie pisemnego sprawozdania z półrocznej i rocznej działalności Sekcji na ręce Prezesa

Koła.

6) w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 28 pkt 3 przez

Przewodniczącego Sekcji, po wygaśnięciu jego obecnej kadencji nie może on zostać w nowym

roku akademickim wybrany ponownie na stanowisko Przewodniczącego jakiejkolwiek Sekcji.

§ 29

Do kompetencji Przewodniczącego Sekcji należy:

1) kierowanie działalnością Sekcji;

2) umożliwienie wolnego dostępu do urządzeń, zbiorów i pomieszczeń będących w

użytkowaniu Koła;

3) występowanie do Zarządu Koła o podjęcie współpracy z innymi organizacjami naukowymi

i kulturalnymi w kraju oraz za granicą, a także w kwestiach związanych z patronatem;

4) poinformowanie Zarządu Koła, a także wyrażenie opinii dla o braku aktywności członków

zapisanych do Sekcji.

ROZDZIAŁ VI

OPIEKUN NAUKOWY

§ 30

1) Opiekun Naukowy sprawuje merytoryczną opiekę nad działalnością Koła.

2) Opiekun Naukowy jest powoływany przez Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu

Śląskiego. Pełni swoją funkcję do momentu odwołania lub rezygnacji.

3) Opiekunem Naukowym może zostać pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu

Śląskiego. W przypadku zakończenia pracy w Instytucie Historii, przestaje on pełnić funkcję

Opiekuna Naukowego.

4) Opiekun Naukowy dysponuje głosem doradczym we wszystkich sprawach dotyczących

merytorycznej działalności Koła.

5) Odwołanie Opiekuna Naukowego następuje na mocy uchwały Zebrania Walnego podjętej

większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Koła na wniosek 1/3

członków zwyczajnych Koła i jest on połączony z przedstawieniem kandydatury na nowego

Opiekuna Naukowego.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1) Zmiana postanowień Statutu Koła następuje na mocy uchwały Zebrania Walnego.

2) Wniosek w sprawie zmiany Statutu Koła może złożyć Zarząd Koła, grupa co najmniej 1/3

ogólnej liczby członków Koła lub Opiekun Naukowy.

§ 32

1) Wniosek w sprawie rozwiązania Koła może złożyć Zarząd Koła, grupa co najmniej 1/2

ogólnej liczby członków Koła lub Opiekun Naukowy.

2) Rozwiązanie Koła następuje na mocy uchwały Zebrania Walnego podjętej ilością 3/4

głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Koła. W przypadku tym nie obowiązuje zapis

§ 11 pkt 4.